A. EL-KENAWY, H.; ABDULRAHMAN KAREEM IBRAHIM ALTUWAYHIR; DANIYAH ABDUL QADER FATANI; NUJUD ADEL BARAYAN; MOHAMMED SHARI ALSHAHRANI; AMINAH ABDULGHANY SABBAGH; MAHDI ABDULMOHSEN M ALNEMER; ZAHRAA AHMAD ALAHMAD; ABDULLAH ABDULAZIZ ALBAKRI; LAMA KAMAL KABRAH; KHALID HASSAN AL MUGHRAM; HUSSAIN JASSIM ALHAYEK; AHMED MOHAMMED ALKATHIM. The Overview on Congestive Heart Failure Imaging. Saudi Medical Horizons Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 21–28, 2022. DOI: 10.54293/smhj.v3i1.60. Disponível em: https://www.smh-j.com/smhj/article/view/60. Acesso em: 23 jul. 2024.